986   (032) 22 44 471   509 982 529

STRAŻ MIEJSKA

ŁAZISKA GÓRNE

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU  ZE STOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

      Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)Informuję, że:

1.Administratorem danych osobowych pozyskanych w wyniku rejestracji obrazu przez monitoring wizyjny w obszarze przestrzeni publicznej jest Komendant Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1b, 43-170 Łaziska Górne,  tel: 322244471, e-mail: strazmiejska@laziska.pl  administracja@strazmiejska.laziska.pl

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@zepo.laziska.pl.

3.Celem stosowania monitoringu w naszym mieście jest zapewnienie porządku publicznego i zabezpieczenie mienia.

4.Podstawą prawną stosowania przez Straż Miejską monitoringu jest art. 11 ust. 2 Ustawy o strażach gminnych.                                                                                                        

5.Zarejestrowany obraz jest udostępniany na zasadach regulujących postępowanie dowodowe  w sprawach o przestępstwa i wykroczenia : Policji, Straży Miejskiej, sądowi i prokuraturze.

6.Zapisy monitoringu będą przechowywane przez 21 dni.

7.Osoba zarejestrowana przez system monitoringu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych.

8.Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.   

9.Dane z monitoringu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

ZAKRES MONITORINGU:

 

1.  „YNZLA” w Łaziskach Górnych – ul. Południowa.

2.  „MAŁPI GAJ” w Łaziskach Górnych – ul. Tadeusza Kościuszki.

3.  TEREN WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 w Łaziskach Górnych – Ogrodowa 48.

4.                              SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 w Łaziskach Górnych – ul. Dworcowa.

                        5.                              SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 w Łaziskach Górnych – ul. Wyrska 4

                        6.                              SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 w Łaziskach Górnych – ul. Powstańców

 7.PRZYCHODNIA ZDROWIA w Łaziskach Średnich – Staszica 4.

              8.TEREN WOKÓŁ MDK w ŁAZISKACH GÓRNYCH.

 9. PLAC ZABAW „CENTRUM FRAJDY” w Łaziskach Górnych – ul. Ogrodowa.

10. PRZYCHODNIA ZDROWIA w Łaziskach Górnych i plac zabaw przy przychodni –
         ul. Plac Ratuszowy 1B.

11. PLAC AUTOBUSOWY w Łaziskach Średnich - ul. Staszica.

12. MDK w Łaziskach Górnych – ul. Jana Pawła II 2.

13. RATUSZ w Łaziskach Górnych – Plac Ratuszowy 1.

14. Boisko - Os. Ameryka .

15. PĘTLA AUTOBUSOWA – ul. Wyzwolenia.

16. PRZYSTANEK AUTOBUSOWY – ul. Dworcowa.

17. BOISKO – ul. Parkowa.

18. BOISKO ORAZ PLAC ZABAW– ul. Centrum.

19. BOISKO – GOSTYŃ.

20. BOISKO MOSiR POLONIA– ul. Staszica.

21. RONDO – ul. Norberta Barlickiego.

22. PRZYSTANEK AUTOBUSOWY – ul. Norberta Barlickiego.

23. URZĄD GMINY WYRY – ul. Główna 133.

24. GOSTYŃ MDK – ul. Pszczyńska 366.

25. BOISKO FORTUNA WYRY – ul. Zwycięstwa.