986   (032) 22 44 471   509 982 529

STRAŻ MIEJSKA

ŁAZISKA GÓRNE

Wiadomości

ANTYSMOG

Śląsk należy do niechlubnej czołówki województw jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Problem z przekroczeniami jakości powietrza dotyczy stężeń takich zanieczyszczeń jak pył zawieszony o frakcji cząstek PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piren. Od sześciu lat problem dotyczy obszaru całego województwa, natomiast w okresie wcześniejszym przekroczenia w/w zanieczyszczeń notowano w części województwa. Analizy powietrza wskazują, że największy wpływ na jakość powietrza mają źródła powierzchniowe, obejmujące głównie indywidualne źródła spalania z sektora komunalno-bytowego oraz sektora usługowego. Spośród wszystkich źródeł na obszarze województwa śląskiego generujących emisje zanieczyszczeń do powietrza, indywidualne urządzenia grzewcze na paliwa stałe powodują ponad 51% całkowitej emisji pyłu PM10, blisko 44% pyłu PM2,5 oraz 94% emisji benzo(a)pirenu.

Emisja generowana przez indywidualne urządzenia grzewcze w gospodarstwach domowych jest wyjątkowo problematyczna, ponieważ pochodzi z wielu emitorów niewielkiej wysokości, przez co emitowane zanieczyszczenia kumulują się przede wszystkim wokół miejsca powstawania, a w przypadku, gdy jest to zwarta zabudowa mieszkaniowa efekt oddziaływania na mieszkańca jest jeszcze dotkliwszy. Ponadto, wysokie stężenie zanieczyszczeń w połączeniu z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, słabym przewietrzeniem (wysoka zabudowa, miejscowości w dolinach), prowadzą do powstawanie nienaturalnego zjawiska atmosferycznego jakim jest smog.

Dlatego od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego zaczęły obowiązywać nowe przepisy antysmogowe. Przyjęcie UCHWAŁY NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Nowa uchwała antysmogowa zakazuje stosowania w instalacjach grzewczych:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, ma spowodować natomiast stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych.

Zgodnie z art. 379  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz, prezydent miasta mogą upoważnić do przeprowadzania czynności kontrolnych pracowników urzędów marszałkowskich, powiatowych i gminnych oraz straże gminne. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

  • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
  • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i  przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Warto też wspomnieć jakie kotły można stosować zgodnie z uchwałą „antysmogową”. Uchwałodawca przewidział okresy przejściowe dla podmiotów, które rozpoczęły użytkowanie instalacji przed 1.09.2017 r. w następujący sposób:

- instalacje, które eksploatowane są powyżej 10 lat i nie maja tabliczki znamionowej muszą zostać wymienione do 1.01.2022 r.

- instalacje , które eksploatowane są w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji muszą zostać wymienione do 1.01.2024 r.

- instalacje,  które eksploatowane są w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji, muszą zostać wymienione do 1.01.2026 r.

- instalacje, spełniające wymagania emisyjne w zakresie określonym dla 3 i 4 klasy, muszą zostać wymienione do 1.01.2028r.

Natomiast w nowych domach można zamontować już tylko kotły klasy 5.

KOMINKI

Użytkownicy kominków, którzy rozpoczęli ich eksploatację przed 1.09.2017r. będą musieli wymienić tego typu instalacje do 1.01.2023r. chyba, że instalacja ta będzie osiągać sprawność cieplną na poziomie minimum 80% lub zostaną wyposażone w instalacje służące do redukcji pyłu.

Uchwała „antysmogowa” jest ważnym krokiem na długiej drodze poprawy jakości powietrza, a przez to jakości życia w naszym województwie.