986   (032) 22 44 471   509 982 529

STRAŻ MIEJSKA

ŁAZISKA GÓRNE

Regulamin Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych

                                                                                                                                                    Załącznik Nr 1                                          

                                                                                                                                  do Uchwały Nr XXV/259/12

                                                                                                                                    z dnia 20 listopada 2012 r. 

     

                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                             

 

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ

W ŁAZISKACH GÓRNYCH

  

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych, zwanej dalej „Strażą Miejską”.

§ 2

Siedzibą Straży Miejskiej jest budynek zlokalizowany przy Placu Ratuszowym 1b  w Łaziskach Górnych.

§ 3

 Straż Miejska używa pieczęci: Straż Miejska w Łaziskach Górnych.

§ 4

Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, działającą na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,
 3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,
 4. niniejszego Regulaminu i innych przepisów regulujących funkcjonowanie straży miejskich

 

ROZDZIAŁ II – Zadania i formy działania Straży Miejskiej

 

§ 5

 Straż Miejska jest zobowiązana m.in. do:

 1. informowania o zauważonych awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej,wodno – kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej, instytucji powołanych do natychmiastowego ich usuwania bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów tych obiektów i urządzeń; 
 2. zawiadamiania organów Policji o przestępstwach jak również wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży Miejskiej;
 3. powiadamiania pogotowia ratunkowego o osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej odpowiedniej do sytuacji oraz posiadanych umiejętności i wyposażenia;
 4. zawiadamiania właściwych służb o innych zagrożeniach dla życia i zdrowia bądź mienia;
 5. zabezpieczania, w miarę możliwości, miejsc zdarzeń wymienionych w pkt 1 do czasu przybycia właściwych służb i udzielania tym służbom pomocy.

 

§ 6

Straż Miejska, realizując zadania ustawowe i regulaminowe oraz określane przez Burmistrza:

 1.  działa samodzielnie, bądź wspólnie z przedstawicielami innych organów w zakresie określonym przez Burmistrza i Komendanta;
 2. współpracuje z:

            a) Policją – na zasadach określonych w ustawie o strażach gminnych i wydanym na jej podstawie rozporządzeniu                   Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży                             gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy, realizując ustalenia                               podjęte przez Burmistrza z Komendantem Powiatowym Policji w Mikołowie;

            b) służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku                    publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, ochrony zabytków i miejsc o szczególnym                          znaczeniu dla tradycjii historii Narodu Polskiego.

§ 7

 

 Zadania Straży Miejskiej związane z obsługą administracyjno – gospodarczą i finansową wykonują inni pracownicy  Straży Miejskiej nie będący strażnikami, zwani dalej „pracownikami administracyjnymi” oraz „pracownikami          zatrudnionymi na stanowiskach pomocniczych i obsługi”.

§ 8

Szczegółowy sposób wykonywania zadań przez strażników i pracowników określa regulamin pracy Straży Miejskiej, nadawany przez Komendanta.

 

ROZDZIAŁ III – Struktura organizacyjna

 

§ 9

1. Straż Miejska jest jednostką organizacyjną gminy prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

2. Funkcjonowanie Straży Miejskiej opiera się na zasadzie hierarchicznego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności oraz indywidualnej odpowiedzialności  za wykonanie powierzonych zadań.

 

§ 10

1. Komendant jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Straży Miejskiej strażników, pracowników administracyjnych oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

2. Straż Miejska jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

3. Czynności z zakresu prawa pracy, w imieniu Straży Miejskiej, wykonuje Komendant.

 

§ 11

1. Dla właściwego funkcjonowania Straży Miejskiej Komendant opracowuje  i wprowadza do użytku decyzje wewnętrzne.

2. Decyzje wewnętrzne Komendant podejmuje w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji  i poleceń.

 

§ 12

W strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej wyodrębnia się następujące stanowiska: 

1) komendant,

2) starszy inspektor,

3) inspektor,

4) młodszy inspektor,

5) starszy specjalista,

6) specjalista,

7) młodszy specjalista,

8) starszy strażnik,

9) strażnik,

10) młodszy strażnik,

11) aplikant,

oraz pracownicy administracyjni i zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

 

§ 13

Szczegółową strukturę wewnętrzną i etatową Straży Miejskiej, liczbę i rodzaj stanowisk określa zarządzenie Komendanta, po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta.

 

§ 14

1. Uprawnienia i obowiązki strażników określają ustawy: o strażach gminnych oraz  o pracownikach samorządowych.

2. Obowiązki i prawa innych pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej reguluje ustawa o pracownikach samorządowych.

 

§ 15

1. Stanowiska, rodzaj umundurowania, dystynkcji i odznak obowiązujących w Straży Miejskiej określają odrębne przepisy.

2. W Straży Miejskiej dystynkcje są tożsame z pełnioną funkcją – zajmowanym stanowiskiem, z wyjątkiem pracowników administracyjnych oraz zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, którym dystynkcje nie przysługują.

3. Szczegółowe zasady przyznawania, używania i rozliczania przedmiotów umundurowania określa regulamin umundurowania, nadawany przez Komendanta, po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta.

 

§ 16

Sposób i tryb naboru kandydatów do Straży Miejskiej określa Komendant w drodze zarządzenia.

 

ROZDZIAŁ IV – Postanowienia końcowe

 

§ 17

Komendant ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu.