986   (032) 22 44 471   509 982 529

STRAŻ MIEJSKA

ŁAZISKA GÓRNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018 r. informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ustawowych zadań straży gminnych na obszarze gmin Łaziska Górne i Wyry jest Komendant Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1b, 43-170 Łaziska Górne.

Z administratorem można kontaktować się:telefonicznie pod nr 322244471, przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: strazmiejska@laziska.pl, listownie na adres siedziby.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Andrzej Bujok, można się z nim kontaktować pisząc na  e-mail: iod@zepo.laziska.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia spokoju i porządku publicznego, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

4) Każdy kogo dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi w przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5) Każda osoba ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą.