986   (032) 22 44 471   509 982 529

STRAŻ MIEJSKA

ŁAZISKA GÓRNE

Deklaracja dostępności

Straż Miejska w Łaziskach Górnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.strazmiejska.laziska.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 dokumenty nie posiadają:

  • opisów alternatywnych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kuczera-Jarek, administracja@strazmiejska.laziska.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 224 44 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Straży Miejskiej mieści się w budynku przy placu Ratuszowym 1B. Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się od strony parku i placu zabaw przy ul. Parkowej. Wejście znajduje się na poziomie zerowym. Nad wejściem nie ma umieszczonych głośników z sygnałem naprowadzającym na wejście do budynku dla osób niewidomych. Przy drzwiach znajduje się domofon umożliwiający kontakt z osobami znajdującymi się w budynku. Dla osób na wózkach dostępne jest tylko pomieszczenie dyżurnego SM znajdujące się na parterze budynku.Siedziba Straży Miejskiej nie posiada windy umożliwiającej wjazd na wyższą kondygnację budynku. Nie posiada również toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.W pomieszczeniach i korytarzach Straży Miejskiej nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma również oznaczeń kontrastowych i powiększonych dla osób słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Przed siedzibą Straży Miejskiej nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak można skorzystać z takich miejsc wyznaczonych na parkingu przy przychodni „Proelmed” znajdującej się w tym samym budynku.